wyx_28 官方版主
55 117
0
回复:0 查看:909
2012-10-18 17:32 0| 909 电梯直达楼主

官方微币充值时,不存在折扣、论坛交易、打款某帐号。不存在QQ交易!请您警惕,以防被骗。举报

新手卡内容:

        生命灵药  10    
        查克拉灵药  10    
        红色千纸鹤  20
        双倍经验符  20    
        双倍查克拉精华符  2    
        通灵双倍经验符  2 
        连斩灵符  1


领取方式:进入游戏-点击人物头像下面的[兑".输入兑换码即可领取地址:http://game.weibo.com/site/activity/index/run?appId=1972919942

微游戏<火影世界>运营组

2012年10月18日